Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános Szerződési Feltételek (áSZF) tartalmazza az Innovative Software Kft. (2143 Kistarcsa Szabadság út 56 asz: 26314918-2-13 cégjsz: 13-09-193067) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető EasyOrder kereskedelmi rendszer használatára vonatkozó feltételeket. Az ingyenes tesztidőszakkal való indulással a Felhasználó szerződést köt az Innovative Software Kft.. -vel, elfogadva a jelen általános Szerződési Feltételeket. Az Innovative Software Kft. fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról az Innovative Software Kft. felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat 30 nappal előbb. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető rendszer felülete, az EasyOrder által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.


1. Szerződés tárgya

Az Innovative Software Kft. a Felhasználó részére EasyOrder néven online kereskedelmi rendszert biztosít, melyen a Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit.
Az Innovative Software Kft. által működtetett online felület felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik szerződést kötnek az Innovative Software Kft.-vel.
A szerződés aláírásával a Felhasználó elismeri, hogy
18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy,
a szerződő gazdálkodó szervezet jogos képviselője;
és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségeit adja meg
A szerződés megkötésekor a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Innovative Software Kft., amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve az EasyOrder online felhasználásából kizárni.
2. Szerződés időtartama
Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által a szerződésben rögzített előfizetői csomagot használva a megkezdett hónap utolsó napjáig.

3. Bérleti díj

3.1. 30 napos ingyenes tesztidőszak
Minden először szerződő felhasználó számára az Innovative Software Kft. az EasyOrder igénylésekor 30 napos ingyenes próbaidőszakot biztosít. Ez alatt az időszak alatt az EasyOrder az Easy csomagnak megfelelő használati feltételeknek megfelelően működik. Az ingyenes próbaidőszak végéig az EasyOrder használata bármikor felmondható, külön indoklás nélkül. A felmondás szándékát minden esetben írásban az office--.at.--innovativesoftware.hu email címre kérjük elküldeni a próbaidőszak lejárta előtt.


3.2. Bérleti díjak fizetési módja
Amennyiben a Felhasználó a szerződésben rögzített fizetési megállapodás alapján átlépi az ingyenes tesztidőszakot, a rendszer automatikusan fizetős státuszba helyezi a szerződött partnert. A rendszer többször figyelmezteti a felhasználót, hogy az ingyenes tesztidőszak hamarosan lejár és már nem lesz használható ingyenesen. A próbaidőszak lejártát követően a megkezdett hónap utolsó napján már számlát állít ki a szerződésben meghatározott rendszerhasználati díjak alapján.
Fizetős státusz esetén a felhasználási díjat Felhasználó az adott hónap rendszerhasználata alapján fizeti az Innovative Software Kft. számára..
Az Innovative Software Kft. az előfizetésről elektronikus számlát állít ki a Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, minden megkezdett hónap utolsó napján. Az éles előfizetői időszak kezdete a fizetős rendszer aktiválásának napja. A fizetés 8 naptári napos határidővel banki átutalással történik. A már befizetett előfizetési díj az Innovative Software Kft. által nem visszatéríthető.
Amennyiben a Felhasználó az Innovative Software Kft. részére az igényelt szolgáltatásról kiállított számlát 8 naptári napon belül nem teljesíti, a hozzáférését a rendszerhez letiltja és erről a Felhasználót írásban tájékoztatja. A számla kiegyenlítését követően a rendszert újra aktiválja és a felhasználó használhatja.
Az előfizetői csomagok, a havi bérleti díjak és a használható rendszer funkciók az EasyOrder honlapján tekinthetők meg. Az Innovative Software Kft. fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására, erről azonban köteles a Felhasználót 30 nappal előbb írásban tájékoztatni.
A rendszeres nettó havi bérleti díj az előfizetői konstrukció alapján kerül kiszámításra (a 3.3 menüpontban részletezett csomagárak szerint). Felhasználó a befizetést Forintban végzi az Innovative Software Kft. számlájára. Az Innovative Software Kft. a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani.
Az Innovative Software Kft. fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. Az Innovative Software Kft.-nek a bérleti alapdíjak a fizetési késedelem miatti a felfüggesztés alatti időszakra is fizetendők.
3.3. Előfizetői csomagok
A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók megtekinthető a www.easyorder.hu címen. Az Innovative Software Kft. fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására, erről azonban köteles a Felhasználót 30 nappal előbb írásban tájékoztatni.


4. Az Innovative Software Kft. kötelezettségei

Az Innovative Software Kft. a Felhasználó számára biztosítja jelen általános Szerződési Feltételekben meghatározott online kereskedelmi szoftver felhasználási jogát.
Amennyiben Az Innovative Software Kft. Felhasználónak gondatlanul kárt okoz - figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére - felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy az Innovative Software Kft. köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.
Amennyiben a Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt az Innovative Software Kft. - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót.
Az Innovative Software Kft. köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség az Innovative Software Kft. -t terheli.
Az Innovative Software Kft. a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Az Innovative Software Kft. szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.
Az Innovative Software Kft. jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.
Az Innovative Software Kft. jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni.
Teljesítés során Az Innovative Software Kft. alvállalkozót vehet igénybe.
Alvállalkozó bevonásának feltételei:
Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
Az Innovative Software Kft. gondoskodik róla, hogy alvállalkozója az általa vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.
Jelen szerződés teljesítése során az Innovative Software Kft. -nek nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.
Az Innovative Software Kft. azonban egyedi díjazás és megállapodás szerint vállalja ezen hibák feltárását és javítását


5. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles az Innovative Software Kft. szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést az Innovative Software Kft. részére biztosítani.
A Felhasználóhoz tartozó online kereskedelmi rendszerben megtalálható termékek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben a Felhasználó feladata. Az Innovative Software Kft. a Felhasználó regisztrált online felületén történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag Felhasználó áll szerződésben. Az online felületen található termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag a Felhasználó és a vevő, illetve a Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.
A Felhasználó köteles minden, a vásárlással, az online rendszerüzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat az online rendszer adminisztrációs felületén beállítani. Az Innovative Software Kft. ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén az Innovative Software Kft. -nek a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.
Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. Az Innovative Software Kft. nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. Az Innovative Software Kft. jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.
A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését a Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. A Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni illetve meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.
Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért az Innovative Software Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.
Karbantartási célból az Innovative Software Kft. üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó online rendszerébe bejelentkezni.
A Felhasználó az Innovative Software Kft. által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre az Innovative Software Kft. kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, ezért az Innovative Software Kft. kifejezett hozzájárulása nélküli átruházás semmis.


6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

Az EasyOrder SaS (Software as Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftveres szolgáltatás.
Az Innovative Software Kft. az EasyOrder rendszerét az általa bérelt szervereken üzemelteti. A szolgáltatás nem az Innovative Software Kft. által biztosított szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.
Bejelentkezés feltételei a következők:
Internet kapcsolat;
A fenti Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;
Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, az Innovative Software Kft. felé, lejárt tartozása nincs.
Munkavégzés feltételei a következők:
Bejelentkezés feltételei teljesülnek;

 

7. Rendelkezésre állás

Az Innovative Software Kft. garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít az Innovative Software Kft. szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben az Innovative Software Kft. nem teljesíti a 99%-os rendelkezésre állási szintent, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe.


8. ügyfélszolgálat

A Felhasználó és az Innovative Software Kft. közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az office--.at.--innovativesoftware.hu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.
Hibajelentésre a www.easyorder.hu címen található hibabejelentő űrlap használható. Hibabejelentés esetén a levélnek tartalmaznia kell a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.
Az Innovative Software Kft. vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt az Innovative Software Kft. iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 09:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele.
Probléma súlya
Válaszidő
Meghatározás
1 (Nagyon fontos)
4 óra
Az EasyOrder rendszerében valamely kritikus funkció nem működik, emiatt megrendelés nem hajtható végre.
2 (Fontos)
16 óra
Valamely EasyOrder funkció nem hajtható végre, és ez a vásárlók számára is gondot jelent, de a megrendelés technikailag lehetséges.
3 (általános)
5 nap
Valamely külső felhasználók által nem látható EasyOrder funkció nem működik, mely a külső felhasználók számára a a rendszer használatát nem akadályozza.

 

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.


10. Szerződés megszűnésének esetei

Az Innovative Software Kft. a jelen szerződésben szabályozott szolgáltatásokat határozatlan ideig nyújtja a Felhasználó számára.
Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi.
A szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
A felmondási idő maximum 30 nap. A felmondási idő a megkezdett hónap utolsó napjáig tart, melyben a csomagok alapdíját és a rendszerhasználati díjakat az Innovative Software Kft. még kiszámlázza. Egyéb felmondási díjat nem számít fel.
A felmondás után az EasyOrder rendszere az előre kifizetett időszakig üzemel, majd inaktívvá válik. Az inaktívvá válás után a rendszer minden adata törlődik. A Felhasználó külön díjazás ellenében kérheti egy negyedévig adatainak megőrzését. Ebben az esetben a rendszer visszaállítás után a régi adatokkal és minden beállítással újra használható, a régen feltöltött termékek és módosítások nem vesznek el, a rendszer megkapja az azóta felkerülő frissítéseket. így a Felhasználó egy negyedéven belül folytathatja gond nélkül e-kereskedelmi tevékenységét. Amennyiben Felhasználó nem kéri külön a megrendelési rendszere törlését, a személyes adatai szintén elérhetők maradnak Szolgáltató rendszerében, Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.
Az Innovative Software Kft. azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:
Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési fizetésével késedelembe esik;
60 napot meghaladó vis maior esetén

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott emailcímre küldött emailben - történhet.

Az Innovative Software Kft. jogosult Felhasználó rendszerének működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a belépési adatait törölni az alábbi indokokkal:

Felhasználó törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.
Számlatartozás fennállása esetén.
Felhasználó az online felületén nem valós cégadatokat jelenít meg.
Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.
Kártékony programkód használata esetén.
Bármilyen, az Innovative Software Kft. vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
Bármilyen, az Innovative Software Kft. vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

Amennyiben az Innovative Software Kft. a fenti okokból kifolyólag Felhasználó regisztrációját törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult.

Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,
ha az Innovative Software Kft. anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy
indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.
Ebben az esetben a Felhasználó az aktuális előfizetés időarányos díját az Innovative Software Kft. -től követelheti.


11. Vitás kérdések rendezése

Az Innovative Software Kft. -nek és a Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a magyar jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező bíróság a kizárólagosan illetékes.